The Dayton Data Center Map Has 4 Sites

List of Dayton Data Centers:


Site name Gross SqFt Usable SqFt Power (MW)
Iron Mountain Columbus Ohio 43,948 26,000 2.00
Level3 Dayton
Level3 (was TWTC) Dayton
LexisNexis Springboro

Largest Datacenters in Dayton

Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
Iron Mountain Columbus Ohio 43,948 2.00
Level3 Dayton
Level3 (was TWTC) Dayton
LexisNexis Springboro
{{ datacenter.site_name }} {{ datacenter.total_gross_sqft }} {{ datacenter.total_power_mw }}