NTT Johannesburg 1 Photos

NTT Johannesburg 1 Data Center Photos


Birdseye view of the NTT's first data center in South Africa