Guangdong Data Center Market

Login to Add Favorite Login to

The Guangdong Data Center Map Has 2 Sites

List of Guangdong Data Centers:


Site name Gross SqFt Usable SqFt Power (MW)
PCCW Guangzhou
Princeton Guangzhou 广州 6.00

Top Datacenter Providers in Guangdong

Sites Sites Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
Princeton Digital Group 1 0 6.00
PCCW Limited 1 0 0.00
{{ provider.company_name }} {{ provider.sites_count_for_region }} {{ provider.sqft_for_region }} {{ provider.power_mw_for_region }}

Largest Datacenters in Guangdong

Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
PCCW Guangzhou
Princeton Guangzhou 广州 6.00
{{ datacenter.site_name }} {{ datacenter.total_gross_sqft }} {{ datacenter.total_power_mw }}

Top Guangdong Datacenter Markets by # of Sites

Loading...

Top Guangdong Datacenter Markets by Power Capacity (MW)

Loading...

No Posts