Stream DFW VII: SDC-SpecSheet_DFWVII-Garland_v12.pdf