NAP of the Americas - Equinix Miami MI1 : Miami-Metro-Data-Sheet-pdf