Iron Mountain Frankfurt FRA-2: Factsheet_FDC1_Keppel_11.09.pdf