Internap Phoenix 2500 W Frye Rd: INAP_Data_Center_Chandler__AZ__v2.pdf