EdgeConnex Warsaw: EDC-18-40-NEW-Warsaw-DataSheet-V7.pdf