EdgeConneX Santa Clara: EDC-19-08-NEW-Santa-Clara-DataSheet-V3d.pdf