3S Bytom, SzymaƂy

The 750m2 facility North of Bytom